×

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach działalności strony internetowej https:\\www.procoinmarket.com i usług świadczonych za jej pośrednictwem („Polityka Prywatności”). 

2. W Polityce Prywatności terminy pisane z wielkich liter będą miały znaczenie określone w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną serwisu internetowego pod adresem https:\\www.procoinmarket.com, chyba że w Polityce Prywatności wprowadzono odrębne definicje. 

3. Korzystając z Serwisu w celu korzystania z Usług lub celem wyświetlania Serwisu lub nawiązania kontaktu z obsługą Serwisu, Administrator, wskazany w pkt 2.1. niniejszej Polityki Prywatności, przetwarza dane osobowe Użytkowników lub wyświetlających Serwis lub kontaktujących się z obsługa za jego pośrednictwem, przy czym w stosunku do osób, które wyłącznie wyświetlają zawartość Serwisu lub nawiązują kontakt z obsługą Serwisu bez zakładania Konta, zakres takich danych osobowych jest ograniczony, a na potrzeby Polityki Prywatności termin „Użytkownik” określony w Regulaminie zostanie poszerzony o takie osoby, a termin „Umowa” obejmie zobowiązania wynikające z Regulaminu, w zakresie w którymi Regulaminem związani są wyświetlający Serwis lub kontaktujących się z obsługa za jego pośrednictwem.

4. Operator Serwisu, będący Administratorem danych Użytkowników, szanuje prywatność wszystkich Użytkowników oraz dokłada wszelkich starań, aby chronić ich dane osobowe. Nasza Polityka Prywatności powstała w celu wyjaśnienia, jak chronimy dane osobowe i finansowe Użytkowników. Dane osobowe Użytkowników wykorzystujemy wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności i nie użyczamy ani nie sprzedajemy ich osobom trzecim.

5. Dokładamy wszelkich starań, by zachować bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników. Naszą zasadą jest nieujawnianie danych Użytkowników bez ich zgody osobom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo. Podanie nam niedokładnych lub niekompletnych danych może skutkować utratą jakości obsługi lub brakiem dostępu do naszego Serwisu i Usług.


2. ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE


1. Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku („RODO”) jest Omnibus24.net OÜ z siedzibą w Tallinnie, Harju maakond, Kristiine linnaosa, Artelli tn 14, 10621, Estonia, wpisana w estońskim rejestrze spółek pod numerem 14829541, kapitał zakładowy 2.500,00 EUR całkowicie opłacony. Adres korespondencyjny: Omnibus24.net OÜ, ul. Okopowa 47, 01-059 Warszawa. Adres poczty elektronicznej do kontaktu: info@omnibus24.net.

2. W każdej chwili można skontaktować się z Administratorem w sprawach w zakresie ochrony danych osobowych:

a) za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej: https:\\www.procoinmarket.com/info/contact/;

b) pocztą na adres korespondencyjny Administratora danych: Omnibus24.net OÜ z siedzibą w Tallinnie, Harju maakond, Kristiine linnaosa, Artelli tn 14, 10621, Estonia

c) pocztą elektroniczną na adres: info@omnibus24.net.  


3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ ADMINISTRATORA


1. Dane osobowe to informacje odnoszące się do zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Zaliczają się do nich następujące informacje: adres IP, forma zwracania się, imię i nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu.

2. Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany.

3. Gdy odwiedzają Państwo Serwis przetwarzamy i zapisujemy tymczasowo różnego rodzaju dane. Są to między innymi informacje odnośnie połączenia Państwa komputera z internetem, strony internetowe, pliki, które Państwo otwierają, bądź pobierają, jak również data i czas trwania odwiedzin. Oprócz tego ustalamy dane identyfikacyjne Państwa przeglądarki internetowej oraz typ systemu operacyjnego jak również dane strony internetowej, z której Państwo przeszli na stronę Serwisu. W zakresie kontaktu z obsługą bez zakładania Konta przetwarzamy dodatkowo imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej.

4. Zakładając Konto w naszym Serwisie (lub dokonując aktualizacji danych Konta) przetwarzamy dane Użytkownika w postaci: adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, numer kierunkowy, numer telefonu. 

5. Realizacja Transakcji lub wypłat albo wpłat: pobieramy dane weryfikujące tożsamość, a także dane niezbędne do zrealizowania Transakcji lub wypłat albo wpłat oraz ich rozliczenia - do czego zobowiązują Administratora obowiązujące przepisy prawa – imię i nazwisko, dane z dowodu osobistego [albo paszportu], tj. numer i seria dokumentu, miejsce i organ wydający dokument tożsamości, data ważności, PESEL, adres zamieszkania, wraz z dokumentem potwierdzającym, numer rachunku bankowego, dane o płatnościach, dane o transakcjach, numer IP.


4. NA JAKIEJ PODSTAWIE I W JAKIM CELU PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE


1. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach oraz na następujących podstawach prawnych:

a) w celu zawarcia i wykonania Umowy, w tym wykonywania Usług za pośrednictwem Serwisu - w szczególności w celu rejestracji w Serwisie i utworzenia Konta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, związanych m.in. z obowiązkami rachunkowymi i podatkowymi, obowiązkami związanymi z przeciwdziałaniem przestępstwom, w tym oszustwom i praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO);

c) weryfikacji tożsamości Użytkownika przed złożeniem dyspozycji i w trakcie realizacji Transakcji, wpłaty lub wypłaty (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest wykrywanie oszustw w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f) RODO - w uzasadnionych przypadkach Administrator może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o okazania dodatkowych dokumentów [np. wyciąg z konta bankowego, przelew bankowy, dokument urzędowy, albo poprzez odbycie rozmowy audiowizualnej, dzięki czemu Administrator będzie prosił o okazanie np. dokumentu tożsamości lub innego dokumentu niezbędnego do weryfikacji tożsamości Użytkownika]. Dokonywana weryfikacja służy m.in. zabezpieczeniu przed działaniem osób posługujących się nieprawdziwymi, skradzionymi, zmodyfikowanymi itp. dokumentami tożsamości, a także zabezpieczeniu interesów osób, których dane mogą być nielegalnie wykorzystywane;

d) w celu realizacji Transakcji lub wypłat albo wpłat to jest umożliwienia realizacji zawarcia umowy sprzedaży (zbycia albo nabycia) Waluty Wirtualnej albo Tokenu ICO w zamian za inną Walutę Wirtualną z innymi Użytkownikami lub osobami trzecimi („Osoby Trzecie”), a w przypadku Tokenów ICO zwłaszcza z Podmiotami Organizującymi, jak i w celu wypłat lub wpłat Waluty Wirtualnej lub Środków Pieniężnych do/przez Użytkownika (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO);

e) dochodzenia, obrony albo zabezpieczenia roszczeń Administratora albo Osoby Trzeciej [np. strony umowy wskazanej w lit. d) powyżej] co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F. RODO);

f) analizowania oraz tworzenia statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F. RODO);

g) zapewniania bezpieczeństwa Serwisu oraz jego użytkowników m.in poprzez zwalczanie działań szkodliwych dla Serwisu oraz jego użytkowników, zapobieganie wykorzystywaniu Serwisu do niezgodnych z Regulaminem lub prawem celów co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (na podstawie art. 6 ust.1 lit. F. RODO);

h) ulepszenia funkcjonowania Serwisu oraz rozwoju jego funkcjonalności i świadczonych Usług co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F. RODO);

i) wysyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do usług własnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust.1 f) RODO). Za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się wiążącą strony Umowę lub relację biznesową;

j) w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi Usługami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych (art. 6 ust.1 f) RODO). Za prawnie usprawiedliwionym celem uważa się wówczas udzielenie odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania,

k) w celach związanych z przygotowaniem oferty realizacji Usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub jest to działanie zmierzające do zawarcia umowy pomiędzy stronami (art. 6 ust.1 b) RODO).


5. KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH? 


1. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w Polityce Prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

2. Informujemy, iż Odbiorcą Państwa danych osobowych są lub mogą być: 

a) spółka Sky Net 64 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-105) przy ul. Okopowej nr 47, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000790724, NIP: 7010931465, kapitał zakładowy 5.000,00 zł. – w ramach udostępniania danych w zakresie związanym z realizacją zleceń/transakcji obrotu Wirtualnymi Walutami lub Tokenami ICO, w tym wpłat lub wypłat;

b) druga strona transakcji kupna/sprzedaży Waluty Wirtualnej lub Tokenu ICO,

c) zewnętrzne wsparcie IT, w tym dostawca hostingu, dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności, w tym strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych,

d) podmiot obsługujący płatności, banki pośredniczące w płatności, 

e) zewnętrzne biuro rachunkowe, kancelarie prawne,

f) kurierzy/poczta polska – w przypadku korespondencji w formie tradycyjnej albo realizacji przekazów pocztowych,

g) w przypadku wstąpienia na drogę postępowania sądowego, a następnie postępowania egzekucyjnego, dane osobowe zostaną przekazane odpowiednio: do sądu, a następnie do organu egzekucyjnego,

h) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne np. w przypadku zgłoszenia oszustwa – właściwe organy wymiaru sprawiedliwości, a także w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. prowadzenia postępowań kontrolnych u Administratora, ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.

3. Informujemy, iż dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych w art. 46, art. 47 lub 49 RODO.


6. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PODMIOTOM DANYCH?


1. W przypadku dochodzenia Państwa praw, prosimy o kierowanie korespondencji na adres do korespondencji podany w pkt. 2.2. powyżej, w tym poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej: https://ProCoinMarket.com/info/contact/. Prosimy jednocześnie o przesłanie wszelkich niezbędnych informacji, które pozwolą nam na Państwa jednoznaczną identyfikację.

2. Przysługuje Pani/Panu prawo: 

a) dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii,

b) żądania sprostowania, 

c) usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), 

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, jeżeli przetwarzanie oparte jest o umowę [art. 6 ust 1 lit b) RODO] albo o zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO],

f) wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w szczególności wobec marketingu bezpośredniego opartego na moc art. 6 ust 1 lit f) RODO,

g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

h) cofnięcia zgody, co może nastąpić w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonane przed jej wycofaniem. Zgody wyrażone przez Użytkowników mogą zostać przez nich w każdej chwili odwołane, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

3. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem obowiązujących przepisów, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W tym celu, mogą się Państwo zwrócić do urzędu ochrony danych osobowych, który jest właściwy ze względu na Państwa miejsce zamieszkania. Mogą się Państwo zwrócić również do urzędu ochrony danych osobowych, który jest właściwy miejscowo dla naszej firmy. Dane kontaktowe polskiego urzędu znajdą Państwo poniżej:


Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl


Dane kontaktowe estońskiego urzędu znajdą Państwo poniżej:


Estonian Data Protection Inspectorate, 39 Tatari St., 10134 Tallinn, info@aki.ee


7. JAK DŁUGO DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE?


1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania zawartej Umowy [w szczególności w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora], a także przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z tym związane, czyli przez 6 (sześć) lat + 1 (jeden) rok od końca roku, w którym doszło do wykonania Umowy, w tym 6 (sześć) lat to najdłuższy możliwy okres realizacji roszczeń, plus dodatkowy rok dodajemy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych Użytkowników w danym roku.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane przez następujące okres:

a) w celu w zawarcia i wykonania Umowy, w tym utworzenia i utrzymania Konta, w celu umożliwienia realizacji Transakcji oraz wpłat i wypłat Walut Wirtualnych lub Tokenów ICO – przez czas trwania Umowy i zobowiązań z niej wynikających w tym zakresie, 

b) weryfikacji tożsamości Użytkownika przed zawarciem Transakcji lub dokonaniem wpłat i wypłat Walut Wirtualnych lub Tokenów ICO, wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, związanych m.in. z obowiązkami rachunkowymi i podatkowymi, obowiązkami związanymi z przeciwdziałaniem przestępstwom, w tym oszustwom i praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – co do zasady przez okres 6 (sześć) lat,

c) dochodzenia, obrony albo zabezpieczenia roszczeń Administratora albo Osoby Trzeciej - przez 6 (sześć) lat + 1 (jeden) rok od końca roku, w którym Umowa obowiązywała, w tym 6 (sześć) lat to najdłuższy możliwy okres realizacji roszczeń, plus dodatkowy rok dodajemy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych naszych użytkowników w danym roku,

d) analizowania oraz tworzenia statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, ulepszenia funkcjonowania Serwisu oraz rozwoju jego funkcjonalności i świadczonych usług, zapewniania bezpieczeństwa Serwisu oraz jego użytkowników – przez czas 5 (pięciu) lat, 

e) wysyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną – do czasu cofnięcia zgody, co do zasady nie dłużej niż przez czas posiadania Konta w Serwisie,

f) w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej w celach związanych z przygotowaniem oferty – przez czas korespondencji, następnie dane są przetwarzane przez czas wskazany w pkt. c) powyżej.


8. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH ALBO OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH


Informujemy, iż podanie danych osobowych jest: 

a) dobrowolne w zakresie zakładania Konta lub zawierania Umowy, jednak ich niepodanie uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie i utworzenie Konta lub zawarcie Umowy,

b) wymogiem umownym w przypadku realizacji Transakcji, wpłat lub wypłat, której przedmiotem jest Wirtualna Waluta lub Token ICO jest weryfikacja tożsamości, pełnoletności itp., niepodanie stosownych danych uniemożliwia realizację Transakcji wpłat lub wypłat, których przedmiotem jest Wirtualna Waluta lub Token ICO,

c) dobrowolne w przypadku podania danych w celu przedstawienia oferty lub wysyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych drogą telefoniczną lub elektroniczną,

d) dobrowolne w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami – dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia Państwu odpowiedzi na zadawane pytania.


9. POZOSTAŁE INFORMACJE 


1. Korzystając z Serwisu i Usług oferowanych w Serwisie nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

2. W związku z prowadzeniem Serwisu możemy dokonywać profilowania, wykorzystując dane osobowe. Profilowanie to może być dokonywane na podstawie dotychczasowych działań Użytkownika, jego wyborów albo zawieranych Transakcji. Polega ono na dokonywaniu automatycznej oceny, jakimi usługami możesz być zainteresowany i na przedstawieniu dobranej w ten sposób oferty. Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec danej osoby skutki prawne lub wpływających na nią w podobnie istotny sposób.


10. PLIKI COOKIES


1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą Stronę).

2. Pliki cookies, poza plikami, których zastosowanie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu, wykorzystywane są za zgodą Użytkownika, wyrażoną poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu elektronicznym, wykorzystywanym przez Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celach statystycznych i funkcjonalnych.

3. Na stronie Serwisu używane są pliki cookies: 

a) własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony i zapewnienia jej bezpieczeństwa:

cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkownika,

cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Serwis, pozwala na przechowywanie danych pozwalających na poprawne działanie Serwisu i jego funkcji.

b) podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej w pkt. 11.

4. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Serwisu przez Użytkownika może być niemożliwe. 

5. Przeglądarka może zezwolić ci na ograniczenie lub usunięcie plików cookie ustawionych przez stronę internetową. Funkcja pomocy w twojej przeglądarce powinna ci powiedzieć, jak to zrobić. 

6. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

7. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach Internetowych:

a) Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;

b) Opera: help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html;

c) Internet Explorer: windows.microsoft.com/pl-pl/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11;

d) Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl.


11. INNE TECHNOLOGIE


Administrator korzysta w Serwisie z usług:


a) Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu analizowania ruchu w Serwisie i jego optymalizacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Google Analytics gromadzi w automatyczny sposób informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika. Dane te są przechowywane na serwerze w Stanach Zjednoczonych. Google LLC posiada certyfikat Tarcza Prywatności EU-US gwarantujący odpowiedni poziom ochrony danych.

Użytkownik może zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o jego aktywności w Serwisie. W tym celu należy zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google LLC dostępny pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach usługi Google Analytics dostępne są na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.Podstawą prawną dla przetwarzania danych Użytkownika jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.


b) Google Tag Manager firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Narzędzie Google Tag Manager jest stosowane do zarządzania tagami (znacznikami) strony internetowej za pośrednictwem interfejsu. Stosowanie Google Tag Manager nie wiąże się z zapisywaniem plików cookie ani gromadzeniem danych osobowych. Narzędzie to umożliwia działanie innych tagów, które w pewnych okolicznościach mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie korzysta z tych danych. Jeśli na poziomie domeny lub plików cookie została dezaktywowana opcja zapisywania, będzie to obowiązywać w odniesieniu do wszystkich tagów trackingowych, zaimplementowanych za pośrednictwem Google Tag Manager. Podstawą prawną dla przetwarzania danych Użytkownika jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.


c) wtyczek - udostępnione przez portale społecznościowe tj. Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin. Gdy Użytkownik wyświetla stronę, przeglądarka Użytkownika nawiązuje połączenie z serwerami Administratorów portali społecznościowych. Portale te uzyskują w ten sposób informacje o wyświetleniu Serwisu przez Użytkownika i wraz z jego numerem IP zapisują je automatycznie na swoich serwerach i tam przechowują. W przypadku, gdy Użytkownik nie chce, aby dany portal społecznościowy przyporządkowywał dane zebrane w trakcie wyświetlania Serwisu bezpośrednio do jego profilu, powinien wylogować się z portalu społecznościowego przed wejściem na stronę Serwisu. Istnieje również możliwość wyłączenia wtyczek portali społecznościowych na stronie poprzez zastosowanie odpowiednich rozszerzeń przeglądarki np. blokowanie skryptów. Cel, zakres i podstawy przetwarzania danych przez Administratorów wskazanych portali społecznościowych zostały szczegółowo opisane w ich politykach prywatności.


Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie Serwisu bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie społecznościowym, to przed wizytą na stronie Serwisu musisz się wylogować z serwisu społecznościowego. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

Twitter – https://twitter.com/en/privacy,

Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


d) logi serwera - korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona Serwisu. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem Serwisu.REJESTRACJA

Zarejestruj się i zarabiaj z giełdą bitcoin ProCoinMarket

Kliknij, aby zalogować się do Panelu inwestora. Kupuj, sprzedawaj na giełdzie Bitcoin ProCoinMarket

Nie masz jeszcze konta? Skorzystaj z formularza rejestracji i zacznij zarabiać razem z giełdą kryptowalut ProCoinMarket

WSZYSTKIE POŁĄCZENIA
NA GIEŁDZIE
KRYPTOWALUT ProCoinMarket
SĄ SZYFROWANE SSL


Pomimo wszelkich działań przykładanych przez giełdę kryptowalut ProCoinMarket do bezpieczeństwa całej platformy, jesteśmy zmuszeni poinformować, że inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z wieloma rodzajami ryzyka, których użytkownicy powinni być świadomi, zanim zdecydują się zainwestować swoje oszczędności na giełdzie kryptowalut. Inwestując narażasz się na ryzyko związane z możliwością utraty wirtualnych środków (np. Bitcoin-ów), gdyż „Waluty" wirtualne" (kryptowaluty) mogą być przedmiotem kradzieży, np. w wyniku cyberataku na podmiot zarządzający giełdą kryptowalut lub na komputer użytkownika. Odzyskanie środków z giełdy kryptowalut przez użytkowników może być w takiej sytuacji niemożliwe. Środki utrzymywane w kryptowalutach nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gdyż nie są one depozytami bankowymi. Całą treść informacji o ryzyku znajdziesz tutaj