×§1 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem https:\\www.procoinmarket.com, w tym zasady korzystania z tego serwisu.

2. Podmiotem świadczącym Usługi za pośrednictwem Serwisu i posiadającym pełnię praw do Serwisu jest spółka Omnibus24.net OÜ z siedzibą w Tallinnie, Harju maakond, Kristiine linnaosa, Artelli tn 14, 10621, Estonia, wpisana w estońskim rejestrze spółek pod numerem 14829541, kapitał zakładowy 2.500,00 EUR całkowicie opłacony. Adres korespondencyjny: Omnibus24.net OÜ, ul. Okopowa 47, 01-059 Warszawa, Polska. Adres poczty elektronicznej do kontaktu: info@omnibus24.net. 

3. Dokonanie akceptacji Regulaminu, zgodnie z § 3 ust. 4 poniżej, jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z treścią Regulaminu, w tym z jego załącznikami i akceptuje warunki Regulaminu w całości, zwłaszcza fakt że Usługi będą realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz ze zobowiązaniem Użytkownika do przestrzegania postanowień Regulaminu.


§ 2 Definicje


W Regulaminie następujące terminy pisane z wielkich liter będą miały znaczenie podane poniżej, przy czym znaczenie zdefiniowanych terminów stosuje się zarówno do liczby pojedynczej, jak i mnogiej tych terminów, chyba że w Regulaminie określono inaczej. 


1. Dane Logowania - adres poczty elektronicznej oraz hasło odpowiednio podane i ustalone przez Użytkownika w procesie rejestracji Użytkownika i zakładania Konta lub później aktualizowane przez Użytkownika w Serwisie, zgodnie z Regulaminem.

2. Giełdy Zewnętrzne - wirtualne giełdy umożliwiające obrót Wirtualnymi Walutami lub Tokenami ICO, na których Usługodawca realizuje Transakcje w ramach świadczenia Usług. 

3. ICO - niezależny od Usługodawcy proces „Initial Coin Offering” polegający na wystawieniu i wydaniu oraz oferowaniu osobom trzecim przez Podmiot Organizujący nabycia Tokenu ICO celem zebrania przez Podmiot Organizujący środków na realizację projektu inwestycyjnego, na warunkach wskazanych w Warunkach ICO. 

4. Konto - konto Użytkownika, umożliwiające mu korzystanie z Serwisu i z Usług w pełnym zakresie.

5. Opłata – oznacza wynagrodzenie należne Usługodawcy za wykonanie Usług, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 8 Regulaminu. 

6. Panel Użytkownika - Usługa dostępna po zalogowaniu się na Konto polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi narzędzi niezbędnych do zarządzania Kontem i korzystania z pozostałych Usług, w szczególności Usługi obejmującej zawieranie Transakcji.

7. Podmiot Organizujący – podmiot zewnętrzny niezależny od Usługodawcy, przeprowadzający ICO zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej Podmiotu Organizującego.

8. Polityka AML – wewnętrzny dokument znajdujący zastosowanie u Usługodawcy w zakresie Usług - polityka przeciwko praniu pieniędzy, z którego wyciąg zapisów bezpośrednio dotyczących Użytkownika jest udostępniony w Serwisie.

9. Polityka Prywatności – znajdująca zastosowanie u Usługodawcy w zakresie Usług, polityka ochrony prywatności oraz zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników, udostępniona w Serwisie.

10. Serwis - strona internetowa Usługodawcy znajdująca się pod adresem https:\\procoinmarket.com wraz z podstronami.

11. Środki Pieniężne - waluta polska (PLN) oraz waluty obce określone w Załączniku 1 do Regulaminu.

12. Token ICO - zbywalne prawo podmiotowe o charakterze majątkowym związane z cyfrowym tokenem wystawianym w ramach procesu ICO, wygenerowanym informatycznie przez osobę trzecią dla Podmiotu Organizującego lub przez Podmiot Organizacyjny samodzielnie, uprawniające w przyszłości do świadczeń wskazanych w Warunkach ICO, przykładowo poprzez nabycie Waluty Wirtualnej wyemitowanej następnie przez Podmiot Organizujący albo wykup Tokenów ICO przez Podmiot Organizujący po określonym czasie albo będący przedmiotem obrotu na Giełdach Zewnętrznych, przy czym Token ICO nie jest prawnym środkiem płatniczym ani pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, ani też instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; Aktualna lista Tokenów ICO, co do których Usługi oferowane są przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu jest każdorazowo określona w Serwisie.

13. Transakcja – zawierana w wykonaniu dyspozycji Użytkownika złożonej za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika umowa sprzedaży (zbycia albo nabycia) Waluty Wirtualnej albo Tokenu ICO w zamian za inną Walutę Wirtualną z innymi Użytkownikami lub osobami trzecimi, a w przypadku Tokenów ICO zwłaszcza z Podmiotami Organizującymi.

14. Umowa - umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem regulująca zasady korzystania przez Użytkownika z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach prowadzonego Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem jego zmian wskazanych w § 14 Regulaminu. Umowa jest uznana jest za zawartą z chwilą dokonania pełnej rejestracji Użytkownika i utworzenia Konta, to jest z momentem ostatniego ze zdarzeń w postaci akceptacji Regulaminu, Polityki AML oraz Polityki Prywatności, a także linku aktywacyjnego, zgodnie z § 3 ust. 4 poniżej. 

15. Usługi - oferowane w Serwisie usługi dotyczące lub związane z kupnem i sprzedażą Walut Wirtualnych lub Tokenów ICO, zwłaszcza pośredniczenie w Transakcjach obejmujących Waluty Wirtualne oraz Tokeny ICO, jak również inne udostępnione w Serwisie usługi umożliwiające działanie i korzystanie z Serwisu oraz obsługę Transakcji lub związane z Transakcjami.

16. Usługodawca – podmiot świadczący Usługi za pośrednictwem Serwisu, wskazany w § 1 ust. 2 powyżej.

17. Użytkownik – podmiot, który założył Konto w Serwisie i korzysta z Usług oferowanych w Serwisie. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale posiadającą pełną zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. 

18. Waluta Wirtualna – zbywalne prawo podmiotowe o charakterze majątkowym, zapewniające możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych zgodnie z zasadami przewidzianymi dla danego rodzaju waluty wirtualnej, które nie jest prawnym środkiem płatniczym ani pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, ani też instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ale może zostać przeniesione na inną osobę w systemie teleinformatycznym albo poza nim, co do którego Usługi oferowane są przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu. Aktualna lista Walut Wirtualnych co do których Usługi oferowane są przez Usługodawcę jest każdorazowo określona w Serwisie.

19. Warunki ICO – warunki ICO określone na stronie internetowej Podmiotu Organizującego, określające w szczególności projekt inwestycyjny finansowany z ICO, inne indywidualne warunki ICO oraz obrót Tokenami ICO oraz świadczenie wzajemne Podmiotu Organizującego związane z nabyciem Tokenów ICO lub informację o sposobie obrotu danym Tokenem ICO. 


§ 3 Rejestracja Użytkownika i Konto


1. W celu korzystania z pełnego zakresu Usług, Użytkownik musi założyć w Serwisie Konto. Wyświetlanie zawartości Serwisu lub nawiązanie kontaktu z obsługą Serwisu może odbywać się bezpłatnie i bez rejestracji oraz zakładania Konta, a wyświetlanie dodatkowo anonimowo, przy czym w takim przypadku osoba wyświetlająca lub nawiązująca kontakt z obsługą Serwisu jest związana postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności w zakresie niedotyczącym realizacji Usług zastrzeżonych dla Użytkowników korzystających ze swojego Konta, z chwilą rozpoczęcia przeglądania Serwisu lub wprowadzenia danych do formularza kontaktowego, zwłaszcza w zakresie postanowień § 7 i 11 Regulaminu. 

2. W celu założenia Konta Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny i podać w nim wymagane dane, w tym imię, nazwisko, numer PESEL i Dane Logowania oraz przekazać inne informacje i materiały dotyczące Użytkownika wskazane w tym formularzu w Serwisie. W imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobą prawną występują osoby fizyczne będące umocowanymi reprezentantami, legitymujące się potwierdzeniem umocowania do reprezentacji. 

3. Użytkownik jest zobowiązany podać dane i informacje prawdziwe, aktualne i kompletne, a przekazane materiały zgodne z oryginałem. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki podania w formularzu błędnych lub nieprawdziwych danych lub bez zgody osoby, której one dotyczą. Zabronione jest dodawanie w formularzach treści o charakterze bezprawnym lub bez zgody osób, których dotyczą.

4. Do wysłania formularza rejestracyjnego, zakończenia zakładania i aktywacji Konta oraz rozpoczęcia korzystania z Usług niezbędna jest akceptacja Regulaminu, Polityki AML oraz Polityki Prywatności, a także akceptacja linku aktywacyjnego wysłanego przez Serwis na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym. Akceptując Regulamin, Politykę AML oraz Politykę Prywatności Użytkownik potwierdza zapoznanie się z tymi dokumentami i ich załącznikami oraz wyraża zgodę na ich wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Po założeniu Konta, Użytkownik loguje się do swojego Konta za pomocą Danych Logowania.

6. Użytkownik jest zobowiązany do nieudostępniania Konta lub Danych Logowania innym osobom oraz do podejmowania niezbędnych środków służących zapobieżeniu zapoznania się z Danymi Logowania przez inne osoby. 

7. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

8. Użytkownik ma obowiązek aktualizowania danych wymaganych w procedurze zakładania Konta, jeżeli uległy one zmianie. Użytkownik aktualizuje dane zawarte w formularzu rejestracyjnym poprzez dokonanie aktualizacji profilu Użytkownika. Użytkownik odpowiada za brak aktualizacji danych, zwłaszcza adresu poczty elektronicznej lub adresu do przekazania Wirtualnych Walut lub Tokenów ICO albo rachunku bankowego, o ile byłyby wymagane przez Regulamin. 

9. Każdorazowo w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Polityki AML, Polityki Prywatności lub przepisów prawa przez Użytkownika, zwłaszcza § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania dostępu do Konta lub Serwisu dla tego Użytkownika, nie dłuższego niż 48 godzin, o czym poinformuje danego Użytkownika pocztą elektroniczną ze wskazaniem przyczyny. Usługodawca jest uprawniony do ponawiania blokady dostępu do Konta lub Serwisu na kolejne takie okresy, w przypadku niezaprzestania przez Użytkownika takich naruszeń w tym okresie. Uprawnienie do blokady Konta lub Serwisu jest uprawnieniem niezależnym od prawa Usługodawcy do rozwiązania Umowy, zastrzeżonego na okoliczność przedmiotowych naruszeń.  


§ 4 Zasilenie Konta i zawieranie Transakcji za pośrednictwem Serwisu


1. Prowadzenie Transakcji jest możliwe po uprzedniej wpłacie Usługodawcy Środków Pieniężnych lub Wirtualnych Walut - Bitcoin lub Ethereum, z zastrzeżeniem pierwszej płatności, która powinna być dokonana w Środkach Pieniężnych. W przypadku wpłaty Środków Pieniężnych Usługodawca każdorazowo, bez dodatkowej dyspozycji Użytkownika, dokonuje za te środki nabycia Wirtualnej Waluty – Bitcoin celem prowadzenia dalszych Transakcji - według kursu z dnia uznania Środków Pieniężnych na rachunku bankowym wskazanym przez Usługodawcę. Kwota nabytych Bitcoinów zostanie każdorazowo zaewidencjonowana na Koncie. 

2. Zawarcie i wykonanie Transakcji jest możliwe po spełnieniu przez Użytkownika następujących wymogów:

a) dokonanie pełnej rejestracji Użytkownika i założenie Konta;

b) zalogowanie się przez Użytkownika na Konto z użyciem Danych Logowania;

c) przeprowadzenie pozytywnej weryfikacji wskazanej w § 9 poniżej lub Polityce AML;

d) utrzymywanie u Usługodawcy Wirtualnych Walut przypisanych do Konta Użytkownika w zakresie niezbędnym do pokrycia wartości dyspozycji i w Walucie Wirtualnej wymaganej do dokonania Transakcji, jak również do pokrycia Opłaty od świadczonych Usług należnej Usługobiorcy;

e) złożenie dyspozycji zawarcia Transakcji.

3. Okres zaewidencjonowania Wirtualnej Waluty lub Tokenu ICO w wyniku Transakcji jako przypisanych do Konta jest uzależniony od wymaganej liczby potwierdzeń i jest zróżnicowany w zależności od wybranej Waluty Wirtualnej lub wybranego Tokenu ICO, przy czym okres ten wynosi nie więcej niż 72 godziny w przypadku nabycia Bitcoinów, nie więcej niż 24 godziny w przypadku Transakcji polegającej na wymianie Waluty Wirtualnej na inną Walutę Wirtualną oraz nie więcej niż 36 godzin w przypadku Tokenu ICO. 

4. Złożenie dyspozycji zawarcia Transakcji następuje poprzez wybranie i określenie w stosownym formularzu w Serwisie przez Użytkownika wszystkich wymaganych elementów i formy Transakcji (w szczególności ilości nabywanej albo zbywanej Waluty Wirtualnej oraz jej rodzaju lub ilości nabywanego lub zbywanego Tokenu ICO, ze wskazaniem oczekiwanego kursu wymiany Wirtualnej Waluty lub ceny sprzedaży Tokenów ICO) i dokonanie akceptacji poprzez „przyciśnięcie” stosownego pola w formularzu. Usługobiorca odpowiada za wszelkie dane wprowadzone do formularza. 

5. Kurs wymiany Walut Wirtualnych na inne Waluty Wirtualne lub Środki Pieniężne jest ustalany zgodnie z dyspozycją Użytkownika, natomiast cena nabycia Tokenów ICO wynika z Warunków ICO przedstawionych przez Podmiot Organizujący. W przypadku, gdyby w świetle §6 Regulaminu istniała możliwość zbycia Tokenu ICO za pośrednictwem Serwisu cena zbycia ustalana jest zgodnie z dyspozycją Użytkownika.

6. Jeżeli w okresie wskazanym w ust. 3 powyżej Waluta Wirtualna lub Token ICO (przy sprzedaży) nie osiągną wskazanych przez Użytkownika kursów wymiany lub ceny albo nie znajdzie się podmiot zainteresowany wymianą Wirtualnych Walut lub nabyciem Token ICO dyspozycja wykonania Transakcji będzie oczekiwać na wykonanie, aż do jej odwołania przez Użytkownika. Usługodawca dochowa każdorazowo należytej staranności celem przeprowadzenia Transakcji zgodnie z dyspozycją, ale nie gwarantuje ani osiągnięcia kursu wymiany ani ceny sprzedaży Tokenów ICO (a tym samym realizacji dyspozycji).   


§ 5 Wypłata Walut Wirtualnych lub Tokenów ICO 


1. Użytkownik jest uprawniony do żądania wypłaty Wirtualnych Walut lub Tokenów ICO zaewidencjonowanych na jego Koncie, nabytych za pośrednictwem Serwisu, z zastrzeżeniem środków należnych tytułem Opłaty za świadczenie Usług i ewentualnie pokrycia kosztów wypłaty, wskazanych w § 5 ust. 5 Regulaminu. 

2. Wypłata Walut Wirtualnych zaewidencjonowanych na Koncie następuje poprzez złożenie przez Użytkownika, za pośrednictwem stosownego formularza w Serwisie, dyspozycji wypłaty, według wyboru Użytkownika:

a) na adres „portfela” przystosowanego do zapisywania Walut Wirtualnych wskazany przez Użytkownika, zgodnie z ust. 4 poniżej – w przypadku wypłaty w postaci Waluty Wirtualnej;

b) na numer rachunku bankowego lub Revolut wskazany przez Użytkownika – w przypadku wypłaty w postaci Środków Pieniężnych;

c) gotówką do rąk własnych Użytkownika – w przypadku wypłaty w postaci Środków Pieniężnych.

3. Wypłata Tokenów ICO zaewidencjonowanych na Koncie następuje poprzez złożenie przez Użytkownika, za pośrednictwem stosownego formularza w Serwisie, dyspozycji ich przekazania na adres „portfela” przystosowanego do zapisywania tego rodzaju Tokenów ICO wskazany przez Użytkownika, zgodnie z ust. 4 poniżej. 

4. Wypłaty Walut Wirtualnych lub Tokenów ICO, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3 powyżej, nastąpić mogą jedynie na rachunek bankowy lub adres „portfela”, których Użytkownik jest właścicielem/dysponentem. W przypadku wypłaty Środków Pieniężnych w gotówce, mogą zostać one podjęte jedynie przez Użytkownika osobiście lub jego należycie umocowanego reprezentanta, legitymujących się dokumentem tożsamości i potwierdzeniem umocowania do reprezentacji. 

5. Wszelkie dodatkowe koszty transakcji związane z wypłatą Środków Pieniężnych, zwłaszcza opłaty tytułem przelewów na rachunki bankowe nieprowadzone przez polskie banki, pokrywać będzie Użytkownik.

6. Okres zaewidencjonowania Wirtualnej Waluty lub Tokenów ICO, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt a) powyżej, na adresie „portfela” wskazanym przez Użytkownika jest uzależniony od wymaganej liczby potwierdzeń i jest zróżnicowany w zależności od wybranej Waluty Wirtualnej lub Token ICO, jednak wynosi maksymalnie 48 godzin.

7. Czas na wykonanie wypłaty Wirtualnej Waluty w postaci Środków Pieniężnych, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt b) i c) powyżej, wynosi do 7 (siedmiu) dni od momentu złożenia dyspozycji, przy czym wypłata następuje po kursie wymiany wskazanym w dyspozycji wypłaty. 


§ 6 Pośrednictwo w obrocie Tokenami ICO


1. Usługodawca w ramach stosownej Transakcji nabywa wskazane przez Użytkownika Tokeny ICO dla Użytkownika za cenę określoną przez Podmiot Organizujący w Warunkach ICO. Dyspozycję Transakcji dotyczącej Tokenów ICO w Serwisie uznaje się za oświadczenie przez Użytkownika, że zapoznał się z Warunkami ICO i że je akceptuje. Celem uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że Usługodawca nie ma wpływu na treść Warunków ICO, ani na przebieg ICO oraz projektu inwestycyjnego, związanego z Tokenami ICO. 

2. Zbycie Tokenów ICO w ramach Transakcji za pośrednictwem Serwisu jest możliwe tylko o ile obrót danymi Tokenami ICO jest dostępny na Giełdach Zewnętrznych. W przeciwnym wypadku, Użytkownik musi dokonać zbycia Tokenów ICO we własnym zakresie na innych giełdach zewnętrznych, na których dopuszczalny jest obrót danymi Tokenami ICO lub w inny sposób przewidziany w Warunkach ICO, po dokonaniu przez Usługodawcę wypłaty Tokenów ICO, zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu. § 7 Pozostałe obowiązki Użytkownika


1. Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego Usługodawcy, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania lub uniemożliwienie prawidłowego działania Serwisu.

2. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu, w tym z udostępnianych w nim treści, wyłącznie na własny użytek osobisty lub zawodowy, zgodnie z przeznaczeniem Serwisu, przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, Polityki Prywatności oraz dobrymi obyczajami i powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet z poszanowaniem praw osób trzecich.

3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w dobrej wierze. W przypadku wykrycia błędów w oprogramowaniu Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o zaobserwowanych błędach oraz od powstrzymania się od wykorzystania znalezionego błędu na niekorzyść Usługodawcy lub innych Użytkowników.

4. Użytkownik zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich informacji, które mogą być wymagane przez Usługodawcę w związku z Transakcją w świetle stosownych przepisów prawa i Polityki AML lub materiałów, które mogą stanowić potwierdzenie takich informacji, zwłaszcza celem oceny przez Usługodawcę czy Transakcja nie narusza przepisów prawa. Dostarczenie informacji lub materiałów powinno nastąpić w najkrótszym terminie w jakim to jest możliwe przy należytej staranności Użytkownika. Usługodawca ma prawo do odmowy albo wstrzymania realizacji Transakcji albo zablokowania Konta Użytkownika, na zasadach wskazanych w § 3 ust. 9 powyżej, jeżeli Użytkownik nie dostarcza informacji lub materiałów do chwili dostarczenia takich informacji i materiałów wymaganych przez Usługodawcę.


§ 8 Wynagrodzenie za Usługi


1. Świadczenie Usług odbywa się odpłatnie – za wynagrodzeniem prowizyjnym w postaci Opłaty, wynikającym z wykonanych Transakcji lub wpłat oraz wypłat ewidencjonowanych na Koncie.

2. Opłata pobierana jest automatycznie z Walut Wirtualnych zaewidencjonowanych na Koncie w dacie wykonania danej Transakcji lub wpłaty lub wypłaty, w momencie zaewidencjonowania danej Transakcji lub wpłaty lub wypłaty na Koncie.

3. Szczegółowe zasady określania wysokości Opłaty zostały wskazane w tabeli, stanowiącej Załącznik 2 do Regulaminu.


§ 9 Szczególne procedury w zakresie bezpieczeństwa Transakcji


1. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przed przyjęciem Transakcji do realizacji, w szczególności podejrzenia, że Transakcja może mieć związek z popełnieniem przestępstwa lub której okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, Usługodawca ma prawo: (i) dokonać dodatkowej weryfikacji Użytkownika dokonującego Transakcji lub jego przedstawiciela oraz okoliczności związanych z Transakcją; lub (ii) odmówić przyprowadzenia Transakcji.

2. Dodatkowa weryfikacja Użytkownika przez Usługodawcę może polegać w szczególności na działaniach, wskazanych w § 7 ust. 4 powyżej, w tym na zobowiązaniu Użytkownika do przesłania przez Użytkownika skanu dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu lub dokumentów rejestrowych osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, a jeżeli okaże się to niewystarczające, także innego dokumentu zawierającego dane Użytkownika w celu uzupełnienia lub weryfikacji udostępnionych danych dotyczących Użytkownika. Ponadto w ramach weryfikacji Usługodawca może zwrócić się o złożenie przez Użytkownika wyjaśnień w zakresie okoliczności wskazujących na potencjalne popełnienie przestępstwa w związku z Transakcją. 

3. Dane Użytkownika, podane podczas procesu zakładania Konta i weryfikacji muszą być tożsame z danymi właściciela rachunku bankowego, z którego Użytkownik dokonuje zasilenia Konta. Pierwsza wpłata Środków Pieniężnych powinna być dokonana z własnego rachunku bankowego Użytkownika celem umożliwienia weryfikacji. 

4. Jeżeli po dokonaniu weryfikacji Użytkownika, wątpliwości co do przestępczego charakteru Transakcji nie zostaną usunięte, w szczególności nie dojdzie do ustalenia tożsamości Użytkownika lub jego przedstawiciela, albo nadal zachodzić będzie wątpliwość czy oświadczenie składane przez Użytkownika w zakresie dokonania Transakcji nie jest obarczone wadą lub elementem czynności przestępnych, Usługodawca odmówi przeprowadzenia Transakcji. Maksymalny termin na przeprowadzenie weryfikacji lub oświadczenie Usługodawcy o odmowie przeprowadzenia Transakcji to 7 (siedem) dni od dostarczenia przez Użytkownika Usługodawcy żądanych informacji lub materiałów albo odmowy ich dostarczenia. 

5. Pozytywna weryfikacja Użytkownika i usunięcie wątpliwości co do przestępczego charakteru Transakcji stanowi podstawę do realizacji Transakcji przez Użytkownika poddanego procesowi weryfikacji.

6. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa w trakcie realizacji Transakcji albo po zrealizowaniu Transakcji, w szczególności podejrzenia że Transakcja może mieć związek z popełnieniem przestępstwa lub której okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, Usługodawca ma prawo: (i) dokonać dodatkowej weryfikacji Użytkownika dokonującego Transakcji, w sposób wskazany w ust. 1 – 3 tego paragrafu, powyżej; lub (ii) wstrzymać realizację Transakcji - przez co rozumie się czasowe ograniczenie dysponowania i korzystania z części wartości majątkowych zaewidencjonowanych na Koncie, polegające na uniemożliwieniu przeprowadzenia Transakcji lub wypłat przez Użytkowników; lub (iii) zablokować Konto Użytkownika - przez co rozumie się czasowe uniemożliwienie dysponowania i korzystania ze wszystkich wartości majątkowych zaewidencjonowanych ulokowanych przez Użytkownika na Koncie; do czasu usunięcia wątpliwości w drodze weryfikacji Użytkownika lub prawomocnego rozstrzygnięcia tych wątpliwości przez powołane do tego organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W przypadku wstrzymania realizacji Transakcji albo zablokowania Konta Użytkownika, wówczas odpowiednio stosuje się § 7 ust. 4 albo § 3 ust. 9 Regulaminu. 

7. Wstrzymanie wykonania Transakcji lub zablokowanie Konta następuje również na żądanie lub w wyniku jakiegokolwiek orzeczenia jakiegokolwiek organu Rzeczypospolitej Polskiej (Unii Europejskiej lub jakiejkolwiek innej instytucji powołanej do życia na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska), z którego w świetle prawa wynika taki obowiązek, w tym w ramach zabezpieczenia. 

8. W przypadku wykonania Transakcji po uprzednim przeprowadzeniu weryfikacji, wstrzymaniu realizacji Transakcji lub zablokowaniu Konta Użytkownika, zgodnie z niniejszym § 9, Transakcja następuje z przyjęciem kursu pomiędzy odpowiednimi Walutami Wirtualnymi, który został wprowadzony jako element Transakcji do dyspozycji przez Użytkownika (bez uszczerbku dla postanowień § 4 ust. 6 Umowy), natomiast cena nabycia Tokenów ICO pozostaje bez zmian, przy czym gdyby Tokeny ICO nie były już oferowane Usługodawca odmówi dokonania Transakcji. W tych przypadkach żadnej ze stron Transakcji nie przysługują w stosunku do Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia z tym związane, w szczególności w zakresie utraconych korzyści.

9. Usługodawca informuje niezwłocznie Użytkownika i pozostałe strony Transakcji o odmowie realizacji Transakcji, wstrzymaniu realizacji Transakcji albo zablokowaniu Konta.


§ 10 Odpowiedzialność Usługodawcy


1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, błędy lub przerwy w świadczeniu Usług wynikające pośrednio lub bezpośrednio ze zdarzeń spowodowanych działaniem siły wyższej, takich jak powódź, pożar, huragan, trzęsienie ziemi, lub ze zdarzeń zbliżonych do siły wyższej, a którym Usługodawca nie mógł się sprzeciwić ani zapobiec, takich jak wojna czy stan wyjątkowy.

2. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za – wynikające z okoliczności, którym Usługodawca pomimo zachowania należytej staranności nie mógł zapobiec - opóźnienia, błędy lub przerwy w świadczeniu Usług, które wynikają zwłaszcza z zakłóceń wykorzystywanego przez Użytkownika połączenia z Internetem, nieleżących po stronie Usługodawcy usterek sprzętu, zakłóceń połączeń telekomunikacyjnych, błędów oprogramowania, lub które są skutkiem niedozwolonej ingerencji Użytkowników lub osób trzecich, bądź wynikają z wszelkich innych zakłóceń w działaniu urządzeń czy przerw w dostawie prądu. 

3. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności:

a) za nieosiągnięcie przez Użytkownika zysku albo za poniesienie przez Użytkownika straty związanej lub wynikającej z kupna lub sprzedaży Walut Wirtualnych lub Tokenów ICO za pośrednictwem Serwisu, zwłaszcza Usługodawca nie gwarantuje osiągnięcia zysku na Transakcjach;

b) za działania Podmiotu Organizującego, zwłaszcza za wywiązanie się z Warunków ICO, powodzenie projektu inwestycyjnego będącego przedmiotem ICO, jak również warunki na jakich będzie możliwy obrót Tokenami ICO po ich pierwotnym nabyciu lub brak chętnych do ich nabycia;

c) z tytułu rękojmi w związku z jakimikolwiek wadami Walut Wirtualnych lub Tokenów ICO lub innego tytułu wynikającego z ich wad, za które odpowiada druga strona Transakcji;

d) za wszelkie nieprawidłowości funkcjonowania Serwisu, w tym nieautoryzowany dostęp do Konta i dyspozycje Transakcji bez zgody Użytkownika, w zakresie w jakim przyczyny tych nieprawidłowości wynikają z okoliczności leżących po stronie Użytkownika, w tym użytkowanego przez niego sprzętu i oprogramowania.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za popełniane przez Użytkowników czyny zabronione. W sytuacji popełnienia przez Użytkownika czynu zabronionego przy użyciu Waluty Wirtualnej lub Tokenu ICO nabytych lub sprzedanych za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca na żądanie organów ścigania i sądów powszechnych jest zobowiązany do udostępnienia danych Użytkownika i danych Transakcji.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje potencjalne ryzyka związane z działalnością innych Użytkowników wykorzystujących fałszywe dane lub fałszywą tożsamość. Ze względu na to, że weryfikacja Użytkowników za pośrednictwem Internetu jest ograniczona, Usługodawca nie może i nie potwierdza wszystkich danych przekazywanych mu przez każdego Użytkownika.

6. Usługodawca ma prawo do zawieszenia działania Serwisu w przypadku konieczności zaktualizowania oprogramowania lub zaistnienia okoliczności uniemożliwiających prawidłowe działanie Serwisu lub wymagających zawieszenia dla zabezpieczenia jego działalności. W takiej sytuacji, informacja o zawieszeniu działania Serwisu oraz planowanym terminie jego wznowienia zostanie zamieszczona na stronach Serwisu ze stosowym wyprzedzeniem. Usługodawca dołoży wszelkich starań aby przerwa w działaniu Serwisu w takiej sytuacji była jak najkrótsza. 

7. Użytkownik akceptując Regulamin potwierdza również, że:

a) posiada podstawowe informacje o rynku Wirtualnych Walut oraz Tokenów ICO, w tym ryzykach związanych z inwestycjami w takie prawa, zwłaszcza zapoznał się z informacjami o ryzyku stanowiącymi Załącznik 3 do Regulaminu; 

b) decyzje o Transakcjach podejmuje według własnego uznania, po szczegółowym zapoznaniu się z warunkami obrotu Wirtualnymi Walutami i Tokenami ICO, w tym Warunkami ICO;

c) samodzielnie odpowiada za wszelkie podatkowe rozliczenia związane z obrotem Walutami Wirtualnymi lub Tokenami ICO, w tym za pośrednictwem Serwisu; 

d) jest świadomy, że Usługodawca nie jest stroną Transakcji i nie występuje jako sprzedawca ani nabywca Walut Wirtualnych lub Tokenów ICO, a jedynie na mocy dyspozycji Użytkownika dokonuje na rzecz Użytkownika nabycia lub zbycia Walut Wirtualnych lub Tokenów ICO; 

e) zapoznał się z informacjami wskazanymi w Załączniku 4 do Regulaminu, które dotyczą dodatkowych uprawnień Użytkowników będących konsumentami. 

8. Usługodawca zastrzega, że w zakresie świadczenia Usług może korzystać z podwykonawców, za których działania i zaniechania jest odpowiedzialny jest jak za własne działania lub zaniechania.


§ 11 Wymagania techniczne


1. Korzystanie z Serwisu nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.

2. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie:

a) sprawnego urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet;

b) przeglądarki obsługującej [HTML5 i CSS3 (Internet Explorer 10 (lub nowszej wersji), Mozilla Firefox 21.0 (lub nowszej wersji) albo Google Chrome 34 (lub nowszej wersji)];

c) JavaScript i Adobe Flash Player (dla niektórych treści).

3. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu „firewall”.


§12 Umowa; odstąpienie i wypowiedzenie Umowy; usunięcie Konta


1. Na podstawie Umowy Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika, w ramach którego może korzystać z pełnego zakresu Usług.

2. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, przy czym nie przewiduje się minimalnego okresu na jaki zostaje zawarta.

3. Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia, poprzez złożenie jednoznacznego  oświadczenia o odstąpieniu na piśmie na adres korespondencyjny Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres info@omnibus24.net, z wykorzystaniem stosownego formularza, wskazanego w Załączniku 4 do Regulaminu lub z inną treścią. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Skutkiem oświadczenia o odstąpieniu będzie wygaśnięcie Umowy i brak jakichkolwiek obowiązków stron z niej wynikających. W przypadku skorzystania z Usług poprzez dokonania wpłaty Środków Pieniężnych i ich zmianę na Walutę Wirtualną lub wpłatę Wirtualnych Walut lub złożenie dyspozycji jakiejkolwiek Transakcji przed upływem powyższego terminu prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje.

4. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę z Użytkownikiem poprzez złożenie na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym (lub później zaktualizowany) oświadczenia w formie wiadomości poczty elektronicznej o rozwiązaniu Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Przy czym rozwiązanie Umowy nie ma skutku dla wykonania wszystkich dyspozycji zawarcia Transakcji zleconych przez Użytkownika przed oświadczeniem o wypowiedzeniu Umowy oraz dyspozycji Użytkownika wypłaty pozostałych zaewidencjonowanych dla Konta Walut Wirtualnych lub Tokenów ICO i rozliczenia Opłat oraz kosztów należnych Usługodawcy z nimi związanych, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Polityki AML, Polityki Prywatności lub przepisów prawa i nie zaprzestania naruszeń oraz niesunięcia ich skutków przez Użytkownika pomimo wezwania wysłanego na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym (lub później zaktualizowany) Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez złożenie w formie wiadomości poczty elektronicznej oświadczenia o rozwiązaniu Umowy na ten adres poczty elektronicznej. Zdanie drugie ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio. 

6. W okresie obowiązywania Umowy Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w formie wiadomości poczty elektronicznej z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia wysłanego na adres poczty elektronicznej info@omnibus24.net. Zdanie drugie ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio.

7. W okresie wypowiedzenia Umowy Użytkownik nie ma prawa składania dyspozycji realizacji Transakcji.

8. W przypadku rozwiązania Umowy w wyniku jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron, Usługodawca usuwa Konto i zobowiązany jest do wypłaty Użytkownikowi (nieobjętych żadną Transakcją) Walut Wirtualnych lub Tokenów ICO zaewidencjonowanych na Koncie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia rozwiązania Umowy, lecz nie wcześniej niż w dacie zaewidencjonowania na Koncie ostatniej Transakcji zleconej przez Użytkownika przed datą rozwiązania Umowy, stosownie do § 5 ust. 2 powyżej.


§ 13 Dane osobowe i Polityka Prywatności


Szczegółowe regulacje w zakresie ochrony prywatności oraz zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników, określone są w Polityce Prywatności Serwisu.


§ 14 Tryb postępowania reklamacyjnego


1. W związku z nieprawidłowym działaniem Serwisu lub przebiegiem Usług, Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji. Użytkownik może zgłosić reklamację w jeden z poniższych sposobów:

a) pocztą elektroniczną na adres: complaints@omnibus24.net;

b) w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany §1 ust. 2 powyżej.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej Użytkownika, szczegółowe przedstawienie zgłaszanych zastrzeżeń wraz z ich uzasadnieniem oraz wskazaniem oczekiwań odnośnie do sposobu rozpatrzenia reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Usługodawcę. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Usługodawcę odpowiedzi na reklamację przed jego upływem.

4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Usługodawca powiadomi Użytkownika w formie w jakiej reklamacja została zgłoszona, to jest na piśmie lub pocztą elektroniczną, na adresy podane w formularzu rejestracyjnym (lub później zaktualizowany), chyba, że odmienne adresy zostały podane w reklamacji.


§ 15 Postanowienia końcowe


1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Każdorazowa zmiana Regulaminu wejdzie w życie z upływem 7 (siedmiu) dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że dla Transakcji rozpoczętych przed wejściem w życie zmian stosuje się postanowienia Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu. Użytkownik przy pierwszym (od dnia wejście w życie zmian Regulaminu) logowaniu w Serwisie zostanie poinformowany o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Brak akceptacji nowego brzmienie Regulaminu jest tożsamy z rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu z dniem odmowy akceptacji zmienionego Regulaminu. Postanowienia § 12 ust. 4 w zakresie zdania drugiego oraz ust. 8 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

2. Świadczenie Usług podlega prawu polskiemu. Wskazanie prawa polskiego nie wyłącza obowiązku stosowania się przez Usługodawcę w ramach wykonywania Usług do prawa estońskiego (siedziby Usługodawcy) w zakresie przepisów o ochronie przed praniem brudnymi pieniędzmi lub innych przepisów z zakresu prawa publicznego w jakim mają charakter bezwzględnie obowiązujący dla przedsiębiorców z siedzibą w Estonii, w tym Polityka AML jest regulowana przez prawo estońskie.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym według właściwości miejscowej wynikającej z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym miejscowo dla m.st. Warszawy. 

Załącznik 1 do Regulaminu – „Środki Pieniężne”

Następujące Środki Pieniężne mogą być wpłacane i wykorzystane przy realizacji Usług:

polskie złote (PLN) 

Euro (EUR)

dolary amerykańskie (USD)


Załącznik 2 do Regulaminu - „Opłaty”


1. Pakiety 


Serwis udostępnia 4 pakiety Usług dla Użytkownika, przy czym: 

Pakiety MICRO, STANDARD I BIZNES uzależnione są od poziomu wpłat Środków Pieniężnych (lub ich równowartości w Walutach Wirtualnych dostępnych w Serwisie) na konto Użytkownika i umożliwiają zarówno wymianę Walut Wirtualnych, jak i pośrednictwo w obrocie Tokenami ICO. Wartości poziomów wpłat dla pakietów przedstawia tabela poniżej, z tym zastrzeżeniem, że zmiana pakietów w związku z osiągniętym poziomem wpłat następuję automatycznie po osiągnięciu danego poziomu.

Pakiet ICO umożliwia dostęp tylko do ICO objętych Usługami – w pakiecie tym nie ma dostępu do Transakcji na Walutach Wirtualnych. Pakiet ICO można wybrać bez ograniczeń co do sumarycznych wpłat na konto.

Po raz pierwszy pakiet wybiera się na etapie rejestracji Konta, a następnie kolejna zmiana pakietu jest możliwa po kontakcie z działem wsparcia Serwisu za pomocą formularza, z wyjątkiem przypadku zmian pakietów w związku z przekroczeniem poziomu wpłat.SUMARYCZNA WPŁATA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (RÓWNOWARTOŚCI W WALUTACH WIRTUALNYCH) NA KONTO
NazwaOdDo
PAKIET MICRO0 ZŁ25 000 ZŁ
PAKIET STANDARD25 001 ZŁ100 000 ZŁ
PAKIET BIZNES100 001 ZŁ -
PAKIET ICO0 ZŁ -


2. Wysokość Opłat

 

WPŁATA NA KONTO ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH* TRANSAKCJA ZAKUPU TRANSAKCJA SPRZEDAŻY WYPŁATA Z KONTA
PAKIET MICRO 0,5%
0,5% 0,5%
0,5%
PAKIET STANDARD 0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
PAKIET BIZNES 0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
PAKIET ICO 0,5%
0,5%
0,5%
0,5%

*wpłata na konto Waluty Wirtualnej nie podlega dodatkowej opłacie


Załącznik 3 do Regulaminu - „Ryzyka i podstawowe informacje”


Informacja o ryzyku


Kryptowaluty, „waluty" wirtualne, „waluty" cyfrowe nie są „pieniądzem elektronicznym" w rozumieniu prawa.


To cyfrowa reprezentacja umownej wśród jej użytkowników wartości, która nie jest emitowana i gwarantowana przez żaden bank centralny na świecie (np. polski złoty emituje Narodowy Bank Polski). „Waluta" wirtualna jest używana jako imitacja pieniądza, jeśli dwie strony transakcji tak między sobą uzgodnią.


Jednak nie jest to waluta (tak jak np. złoty). Poprawnym określeniem jest „waluta" wirtualna, pseudowaluta, nibywaluta, kryptowaluta. W większości przypadków nie wiadomo, kto stoi za daną „walutą" wirtualną, ponieważ działa ona według komputerowego programu, algorytmu.


Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, „waluty" wirtualne są cyfrową reprezentacją wartości, nieemitowaną przez bank centralny ani organ publiczny, niekoniecznie powiązaną z walutą określonego kraju, lecz uznawaną przez osoby fizyczne i prawne za środek płatniczy. Mogą one być przenoszone, przechowywane albo podlegać handlowi elektronicznemu.


Tokeny emitowane w ramach tzw. ICO” również nie są „pieniądzem elektronicznym" w rozumieniu prawa.


Tokeny to cyfrowy zapis odzwierciedlający uprawnienia jakie do niego przypisały podmioty organizujące ICO. W praktyce stosowania jest to prawo zbliżone do obligacji (choć ustawa o obligacjach nie znajduje tutaj zastosowania).


Wartość tokenu jak również faktyczna możliwość jego późniejszego zbycia wynika zarówno z warunków ICO oferowanych przez podmiot organizujący ICO, jak również przebiegu projektu inwestycyjnego, który jak wszelka działalność gospodarcza wiąże się z ryzykiem niepowodzenia. 


Zanim zainwestujesz


Posiadanie i nabycie „walut" wirtualnych lub tokenów wydanych w ramach ICO wiąże się z wieloma rodzajami ryzyka, których użytkownicy powinni być świadomi, zanim zdecydują się zainwestować swoje oszczędności.


Ryzyko związane z możliwością utraty środków z powodu kradzieży. „Waluty" wirtualne lub tokeny wydane w ramach ICO mogą być przedmiotem kradzieży, np. w wyniku cyberataku na podmiot prowadzący wymianę „walut" wirtualnych lub infrastrukturę użytkownika. Dla przykładu w październiku 2016 roku w niewyjaśnionych okolicznościach zakończył działalność jeden z największych w Polsce serwisów wymiany „walut" wirtualnych. Dochodzenie roszczeń i odzyskanie środków przez użytkowników może być w takiej sytuacji niemożliwe.


Ryzyko związane z brakiem gwarancji. „Waluty" wirtualne nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gdyż nie są one depozytami bankowymi.


Ryzyko związane z brakiem powszechnej akceptowalności. „Waluty" wirtualne ani tokeny wydane w ramach ICO nie są powszechnie akceptowalne w punktach handlowo-usługowych. Nie są też prawnym środkiem płatniczym ani walutą. Oznacza to, że podmioty gospodarcze nie mają obowiązku akceptowania płatności w „walutach" wirtualnych lub tokenach wydanych w ramach ICO, nawet jeżeli wcześniej je akceptowały.


Ryzyko związane z możliwością oszustwa. Niektóre oferowane formy inwestowania w „waluty" wirtualne lub tokeny wydane w ramach ICO mogą mieć charakter piramidy finansowej, co – dodatkowo ze względu na opisane wyżej specyficzne rodzaje ryzyka – może w krótkim czasie doprowadzić do utraty środków finansowych inwestora. Jeżeli tego typu sytuacja będzie miała miejsce w Polsce, jedyną formą ochrony będzie postępowanie karne, bowiem żadne polskie instytucje ochrony inwestorów czy konsumentów (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisja Nadzoru Finansowego) nie mają prawnych możliwości skutecznej pomocy. Znacznym utrudnieniem w dochodzeniu roszczeń jest to, że podmioty obracające „walutami" wirtualnymi lub wydają tokeny (organizując ICO) działają w różnych krajach, o różnym stopniu ochrony użytkowników.


Ryzyko związane z dużą zmiennością ceny. Dotychczas ceny „walut" wirtualnych charakteryzowały się wysoką zmiennością. Pojedyncze transakcje „walutami" wirtualnymi mogą istotnie wpływać na kształtowanie się ceny.


Ryzyko związane z niepowodzeniem projektu inwestycyjnego. Wartość tokenu realnie jest pochodną sytuacji finansowej podmiotu organizującego i powodzenia projektu inwestycyjnego, z którym związany jest token, a zatem jak przy każdej działalności biznesowej istnieje ryzyko utraty wartości i niewypłacalności. 


Rola Usługodawcy


Usługodawca przy wykorzystaniu Serwisu świadczy usługi pośrednictwa i faktycznie nie jest stroną Transakcji, jak również nie prowadzi jakichkolwiek analiz i weryfikacji w zakresie warunków biznesowych i organizacyjnych związanych z nabywanymi kryptowalutami lub tokenami wydanymi w ramach ICO ani sytuacji stron transakcji, w tym zakresie opierając się na zapewnieniach stron Transakcji. Tym samym nie odpowiada za jakiekolwiek okoliczności związane z nabytymi z dyspozycji klienta kryptowalutami lub tokenami wydanymi w ramach ICO.  


Załącznik 4 do Regulaminu - „Informacje dla konsumenta”


Niezależnie od informacji zawartych w treści Regulaminu Użytkownik będący konsumentem z chwilą akceptacji Regulaminu potwierdza, że dokonując jego akceptacji został poinformowany o okolicznościach lub prawach zawartych w treści Regulaminu, jak i niniejszego załącznika.  


1. Prawo odstąpienia przez konsumenta od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, wskazane w § 12 ust. 3 Regulaminu, może być realizowane poprzez skorzystanie z następującego formularza:  


- Adresat: Omnibus24.net OÜ z siedzibą w Tallinnie, Harju maakond, Kristiine linnaosa, Artelli tn 14, 10621, Estonia, wpisana w estońskim rejestrze spółek pod numerem 14829541, kapitał zakładowy 2.500,00 EUR całkowicie opłacony. 

Adres korespondencyjny: Omnibus24.net OÜ, ul. Okopowa 47, 01-059 Warszawa

Adres poczty elektronicznej do kontaktu: info@omnibus24.net.


- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem https:\\procoinmarket.com zawartej w dniu ___________(**) 


- Imię i nazwisko konsumenta(-ów): (**)________________


- Adres konsumenta(-ów): (**)________________


- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) (**)________________


- Data oświadczenia (**)________________


(*) Niepotrzebne skreślić.

(**) Podać datę lub odpowiednie dane.


2. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.


a) Usługodawca informuje, że Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 


b) Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 


- http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;


- http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

 

- http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.


c) Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Niniejsza informacja nie stanowi zobowiązania Usługodawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązania sporów.


REJESTRACJA

Zarejestruj się i zarabiaj z giełdą bitcoin ProCoinMarket

Kliknij, aby zalogować się do Panelu inwestora. Kupuj, sprzedawaj na giełdzie Bitcoin ProCoinMarket

Nie masz jeszcze konta? Skorzystaj z formularza rejestracji i zacznij zarabiać razem z giełdą kryptowalut ProCoinMarket

WSZYSTKIE POŁĄCZENIA
NA GIEŁDZIE
KRYPTOWALUT ProCoinMarket
SĄ SZYFROWANE SSL


Pomimo wszelkich działań przykładanych przez giełdę kryptowalut ProCoinMarket do bezpieczeństwa całej platformy, jesteśmy zmuszeni poinformować, że inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z wieloma rodzajami ryzyka, których użytkownicy powinni być świadomi, zanim zdecydują się zainwestować swoje oszczędności na giełdzie kryptowalut. Inwestując narażasz się na ryzyko związane z możliwością utraty wirtualnych środków (np. Bitcoin-ów), gdyż „Waluty" wirtualne" (kryptowaluty) mogą być przedmiotem kradzieży, np. w wyniku cyberataku na podmiot zarządzający giełdą kryptowalut lub na komputer użytkownika. Odzyskanie środków z giełdy kryptowalut przez użytkowników może być w takiej sytuacji niemożliwe. Środki utrzymywane w kryptowalutach nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gdyż nie są one depozytami bankowymi. Całą treść informacji o ryzyku znajdziesz tutaj