×

Informacja o ryzyku


Kryptowaluty, „waluty" wirtualne, „waluty" cyfrowe nie są „pieniądzem elektronicznym" w rozumieniu prawa.


To cyfrowa reprezentacja umownej wśród jej użytkowników wartości, która nie jest emitowana i gwarantowana przez żaden bank centralny na świecie (np. polski złoty emituje Narodowy Bank Polski). „Waluta" wirtualna jest używana jako imitacja pieniądza, jeśli dwie strony transakcji tak między sobą uzgodnią.


Jednak nie jest to waluta (tak jak np. złoty). Poprawnym określeniem jest „waluta" wirtualna, pseudowaluta, nibywaluta, kryptowaluta. W większości przypadków nie wiadomo, kto stoi za daną „walutą" wirtualną, ponieważ działa ona według komputerowego programu, algorytmu.


Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, „waluty" wirtualne są cyfrową reprezentacją wartości, nieemitowaną przez bank centralny ani organ publiczny, niekoniecznie powiązaną z walutą określonego kraju, lecz uznawaną przez osoby fizyczne i prawne za środek płatniczy. Mogą one być przenoszone, przechowywane albo podlegać handlowi elektronicznemu.


Tokeny emitowane w ramach tzw. ICO” również nie są „pieniądzem elektronicznym" w rozumieniu prawa.


Tokeny to cyfrowy zapis odzwierciedlający uprawnienia jakie do niego przypisały podmioty organizujące ICO. W praktyce stosowania jest to prawo zbliżone do obligacji (choć ustawa o obligacjach nie znajduje tutaj zastosowania).


Wartość tokenu jak również faktyczna możliwość jego późniejszego zbycia wynika zarówno z warunków ICO oferowanych przez podmiot organizujący ICO, jak również przebiegu projektu inwestycyjnego, który jak wszelka działalność gospodarcza wiąże się z ryzykiem niepowodzenia. 


Zanim zainwestujesz


Posiadanie i nabycie „walut" wirtualnych lub tokenów wydanych w ramach ICO wiąże się z wieloma rodzajami ryzyka, których użytkownicy powinni być świadomi, zanim zdecydują się zainwestować swoje oszczędności.


Ryzyko związane z możliwością utraty środków z powodu kradzieży. „Waluty" wirtualne lub tokeny wydane w ramach ICO mogą być przedmiotem kradzieży, np. w wyniku cyberataku na podmiot prowadzący wymianę „walut" wirtualnych lub infrastrukturę użytkownika. Dla przykładu w październiku 2016 roku w niewyjaśnionych okolicznościach zakończył działalność jeden z największych w Polsce serwisów wymiany „walut" wirtualnych. Dochodzenie roszczeń i odzyskanie środków przez użytkowników może być w takiej sytuacji niemożliwe.


Ryzyko związane z brakiem gwarancji. „Waluty" wirtualne nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gdyż nie są one depozytami bankowymi.


Ryzyko związane z brakiem powszechnej akceptowalności. „Waluty" wirtualne ani tokeny wydane w ramach ICO nie są powszechnie akceptowalne w punktach handlowo-usługowych. Nie są też prawnym środkiem płatniczym ani walutą. Oznacza to, że podmioty gospodarcze nie mają obowiązku akceptowania płatności w „walutach" wirtualnych lub tokenach wydanych w ramach ICO, nawet jeżeli wcześniej je akceptowały.


Ryzyko związane z możliwością oszustwa. Niektóre oferowane formy inwestowania w „waluty" wirtualne lub tokeny wydane w ramach ICO mogą mieć charakter piramidy finansowej, co – dodatkowo ze względu na opisane wyżej specyficzne rodzaje ryzyka – może w krótkim czasie doprowadzić do utraty środków finansowych inwestora. Jeżeli tego typu sytuacja będzie miała miejsce w Polsce, jedyną formą ochrony będzie postępowanie karne, bowiem żadne polskie instytucje ochrony inwestorów czy konsumentów (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisja Nadzoru Finansowego) nie mają prawnych możliwości skutecznej pomocy. Znacznym utrudnieniem w dochodzeniu roszczeń jest to, że podmioty obracające „walutami" wirtualnymi lub wydają tokeny (organizując ICO) działają w różnych krajach, o różnym stopniu ochrony użytkowników.


Ryzyko związane z dużą zmiennością ceny. Dotychczas ceny „walut" wirtualnych charakteryzowały się wysoką zmiennością. Pojedyncze transakcje „walutami" wirtualnymi mogą istotnie wpływać na kształtowanie się ceny.


Ryzyko związane z niepowodzeniem projektu inwestycyjnego. Wartość tokenu realnie jest pochodną sytuacji finansowej podmiotu organizującego i powodzenia projektu inwestycyjnego, z którym związany jest token, a zatem jak przy każdej działalności biznesowej istnieje ryzyko utraty wartości i niewypłacalności. 


Rola Usługodawcy


Usługodawca przy wykorzystaniu Serwisu świadczy usługi pośrednictwa i faktycznie nie jest stroną Transakcji, jak również nie prowadzi jakichkolwiek analiz i weryfikacji w zakresie warunków biznesowych i organizacyjnych związanych z nabywanymi kryptowalutami lub tokenami wydanymi w ramach ICO ani sytuacji stron transakcji, w tym zakresie opierając się na zapewnieniach stron Transakcji. Tym samym nie odpowiada za jakiekolwiek okoliczności związane z nabytymi z dyspozycji klienta kryptowalutami lub tokenami wydanymi w ramach ICO.  


REJESTRACJA

Zarejestruj się i zarabiaj z giełdą bitcoin ProCoinMarket

Kliknij, aby zalogować się do Panelu inwestora. Kupuj, sprzedawaj na giełdzie Bitcoin ProCoinMarket

Nie masz jeszcze konta? Skorzystaj z formularza rejestracji i zacznij zarabiać razem z giełdą kryptowalut ProCoinMarket

WSZYSTKIE POŁĄCZENIA
NA GIEŁDZIE
KRYPTOWALUT ProCoinMarket
SĄ SZYFROWANE SSL


Pomimo wszelkich działań przykładanych przez giełdę kryptowalut ProCoinMarket do bezpieczeństwa całej platformy, jesteśmy zmuszeni poinformować, że inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z wieloma rodzajami ryzyka, których użytkownicy powinni być świadomi, zanim zdecydują się zainwestować swoje oszczędności na giełdzie kryptowalut. Inwestując narażasz się na ryzyko związane z możliwością utraty wirtualnych środków (np. Bitcoin-ów), gdyż „Waluty" wirtualne" (kryptowaluty) mogą być przedmiotem kradzieży, np. w wyniku cyberataku na podmiot zarządzający giełdą kryptowalut lub na komputer użytkownika. Odzyskanie środków z giełdy kryptowalut przez użytkowników może być w takiej sytuacji niemożliwe. Środki utrzymywane w kryptowalutach nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gdyż nie są one depozytami bankowymi. Całą treść informacji o ryzyku znajdziesz tutaj