×

§ 1 Obecná ustanovení


 1. 1. Tento předpis (dále jen ,,Předpis“) určuje obecné podmínky, základní pravidla, způsob provozování, fungování a elektronicky poskytovány služby nebo webové stranky https:\\omnibus24.net
 2. 2. Majitelem služby je společnost OTCS Spółka Akcyjna umíštěna v Varšavě (00-105) na ulici Twarda 18, zapsána v rejestříku podníku Obvodním Soudem pro m.st v Varšavě, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego číslo KRS: 0000671691, REGON: 367000783, NIP: PL5272804086, základní kapitel plně splaceny
 3. 3. Uživatel této služby souhlasí s tím, že se seznamil s obsahem předpisu a potvrzuje, že zcela přijíma uvedené podmínky.


§ 2 Definice


 1. 1. Virtuální měna – předvoditelný, vlastnickí zákon mající finanční povahu; poskytující možnost použivání jednotek virtuální měny, která není zakonným platidlem bud' elektronickými penězi (ve smyslu zákona o platebných službech ze dne 19. srpna 2001), bud' finančním nástrojem (ve smyslu zákona ze dne 29. července 2005 o uvádění finančních nástroju do oběhu), ale může být taky převedena na jinou osobu v systému IT nebo mimo ni; seznam virtuálních měn, jejichž obrat je povolen službou je určen v příloze 1 předpisu.
 2. 2. Poskytovatel – majitel služby penězi
 3. 3. Uživatel – poskytovatel, který používá službu (je ověřen)
 4. 4. Služby - služby týkající se nákupu a prodeji virtuálních měn prostřednictvím přidružení uživatelů k nabídkám dostupným na trhu transakční služby, zahrnující virtuální měny a další služby umožňující provoz a využívání webových stránek.
 5. 5. Smlouva - smlouva uzavřená mezi poskytovatelem služeb a uživatelem. Reguluje pravidla používání služeb poskytovaných poskytovatelem služeb jako součást služeb.
 6. 6. Webová stránka - webová stránka poskytovatele služeb, která se nachází na: https: \\ omnibus24.net s podstránkami.
 7. 7. Transakce - prodejní smlouva virtuální měny výměnou za jinou virtuální měnu nebo výměnou za hotovostní produkty uzavřená prostřednictvím služeb mezi uživateli.
 8. 8. Přihlašovací údaje - e-mailová adresa a heslo nastavené uživatelem.
 9. 9. Učet – učet užitovatele služby
 10. 10. Peněžní prostředky – polská měna (PLN) a cizí měna jsou určeny v předpisu – příloha č. 2.
 11. 11. Uživatelský panel - služba je dostupná po přihlášení k účtu. Poskytuje uživateli nástroje nutné pro správu účtu a používání dalších služeb, zejména služby, která zahrnuje uzavření transakcí§ 3 Registrace a účet uživatele


1. Za účelem používání služby by měl uživatel založit učet. Procházení obsahu této služby lze provádět anonymně a bez registrace.

2. Za účelem vytvoření účtu by měl uživatel vyplnit registrační formulář a poskytnout požadované udaje, taky osobní a přihlasovácí udaje.

3. Uživatel je povinen poskytnout pravdivé, aktuální a úplné údaje. Uživatel je zodpovědný za důsledky poskytnutí nesprávných nebo nepravdivých údajů ve formuláři. Je zakázáno přidávat do formulářů obsah o protiprávným charakteru.

4. Přijetí nařízení a zásad ochrany osobních údajů a akceptace aktivačního odkazu zaslaného webovou stránkou na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři.

5. Akceptace předpisu a pravidel ochrány osobních udaju, akceptace odkazu zaslaného službou na emailovou adresu uvedenou v registračním formuláří jsou nutné pro zaslání registračního formuláře, dokončení nastavení a aktivace učtu. Uživatel, který akceptuje předpis a ochranu udaju souhlasí s všemi podmínky a zavazuje je dodržovat.

5. Uživatel přihlási se pomocí do učtu přihlasovacích udajů po jeho zařízení

6. Uživatel niemůže poskytovat učtu nebo přihlasovacích udajů jiným osobam. Je povinen podniknout kroky, které brání ostatním, aby se o těchto datech dozvěděli.

7. Uživatel může mít jeden učet.
8. Uživatel je povinen aktualizovat údaje, které jsou vyžadovány v procesu vytváření účtu, pokud se tyto udaje změnily. Uživatel aktualizuje udaje, které se nachazí v registračním formuláři aktualizací profilu uživatele.

9. V případě porušení ustanovení předpisu nebo ochrany osobních údajů uživatelem si poskytovatel služeb vyhrazuje právo blokovat přístup k Účtu nebo službě pro tohoto uživatele.


§ 4. Uzavírání transakcí prostřednictvím služeb


1. Uzavření a provedení transakcí je možné po splnění následujících požadavků uživatelem :

a) plná registrace uživatele a zařízení účtu;

  b) přihlašování k účtu uživatelem pomocí údajů o přihlašování;

  c) podání dispozici k uzavření transakcí

2. Období virtuální přihlašování závisí na požadovaném počtu potvrzení a liší se podle vybrané virtuální měny

3. Složení transakcí následuje prostřednictvím volby a určení všech požadovaných prvků a typů transakcí (hlavně hodnoty a počet vituální měny)

4. Doba realizace transakce je maximálně 72 hodin (od okamžiku přidání peněz). V případě nákupu Bitcoins je to maximálně 24 hodin. v případě transakce zahrnující výměnu Bitcoins za jinou virtuální měnu.

5. Služba zaručuje zisk při změně kurzového rozdílu virtuální měny.


§ 5 Platba virtuální měny


1. Platba virtuálních hodnot zaznamenaných na účtu probíhá odesláním příkazu k odebírání virtuální měny:

a) na adresu uvedenou uživatelem - v případě výplaty ve formě virtuální měny

b) na číslo účtu uvedeného uživatelem - v případě výplaty ve formě hotovosti

2. Platby uvedené v § 5 č. 1 lze uskutečnit pouze na bankovní účet nebo adresu, kteréch vlastníkem je uživatel. V případě výběru peněz v hotovosti mohou být provedeny pouze uživatelem, který má doklad totožnosti. Všechny dodatečné náklady spojené s platbou hotovosti, včetně nákladů na poštovní poukázky, budou hrazeny uživatelem.

3. Učtování procesů virtuální měny na adrese uživatele závisí na požadovaném počtu potvrzení a liší se v závislosti na zvolené virtuální měně.

4. Doba pro provedení platby podle § 5 odst. 1 bod b) je až sedm dní od okamžiku přijetí objednávky.


§ 6 Další povinnost uživatele


1. Je zakazáno používat službu způsobem umožňujícím nebo mířícím k neoprávněnýmu přístupu k informačnímu systému poskytovatele. Je zakazáno zavádět do něj škodlivý software a způsobit nespravné fungování služby.

2. Uživatel je povinen službu a jeji obsahu pouze pro osobní použití. Je povinen používat službu v souladu s její účelem, právními předpisy, ustanoveními podle předpisů a dobrými zvyky a obecně uznávanými pravidly používání internetu s ohledem na práva třetích stran.

3. Uživatel je povinen používat službu v dobré víře. Pokud jsou v softwaru chyby, je uživatel povinen informovat poskytovatele služeb o zjištěných chybách a nepoužít zjištěnou chybu v neprospěch poskytovatele služeb nebo jiných uživatelů.

4. Uživatel se zavazuje poskytnout veškeré informace a materiály, které může poskytovatel služeb požadovat v souvislosti s transakcí. Poskytovatel služeb může odmítnout, pozastavit transakci nebo zablokovat uživatelský účet, pokud uživatel neposkytne včas informace a materiály požadované poskytovatelem služeb.


§ 7 Platba služeb


1. Poskytování služeb je uplatné.

2. Poplatek za poskytnuté služby se účtuje automaticky z virtuálních měn zaznamenaných na učtu při realizaci dané transakcí.

3. Podrobná pravidla pro stahování a výši poplatků byly uvedeny v tabulce poplatků a provizí.

4. Změna tabulky poplatků a provizí nepředstavuje změnu nařízení.


§ 8 Zvláštní postupy v oblasti zabezpečení transakcí


1. Pokud poskytovatel služeb má důvod k podezírání, že došlo k trestnému činu než se transakce uskutečnila, zejména podezření, že transakce může souviset s trestným činem nebo jejichž okolnosti naznačují, že může souviset s praní peněz nebo financováním terorismu, poskytovatel služeb má právo: (i) provést další ověření uživatele provádějícího transakci; nebo (ii) odmítnout podat transakci;

2. Dodatečné ověření uživatele poskytovatelem služeb může zahrnovat zejména povinnost uživatele aby poslal osobní průkaz totožnosti, řidičský průkaz nebo pas. Pokud to nestačí, bude nutný další dokument obsahující údaje o uživateli k doplnění nebo ověření osobních údajů uživatele.

3. Údaje o uživateli poskytnuté během procesu vytváření a ověřování účtu musí být shodné s údaji vlastníka bankovního účtu, od kterého uživatel doplňuje účet.

4. Pokud po ověření uživatele nebudou pochybnosti o trestné povaze transakci odstraněny, zejména nebude zjištěna totožnost uživatele nebo budou pochybnosti o tom, zda prohlášení o vůli provedené uživatelem ohledně transakce není vadné, poskytovatel služeb odmítne provedení transakce.

5. Pozitivní ověření uživatele a odstranění pochybností tykajících se trestné povahy transakcí je základem pro provedení transakcí uživatelem, který je předmětem ověřovacího procesu.

6. Pozdní realizace transakcí po předběžném ověření následuje s přijetí směnného kurzu mezi příslušnými virtuálními měnami, který platil v okamžiku podání příkazu transakcí, a žádná ze stran žádným nárokům spojeným s transakcí, zejména pokud jde o ztrátu zisků.

7. V případě přijetí důvodného podezření poskytovatelem ze spáchání trestného činu v průběhu transakce nebo po dokončení transakce, zejména podezření, že transakce mohou být v souvislosti s trestným činem nebo které naznačují, že to může souviset s praním peněz nebo financování terorismu, poskytovatel služeb má právo na: (i) provést dodatečné ověření uživatele provádějícího transakci; nebo (ii) pozastavit provedení transakce - to je chápáno jako dočasné omezení na vyřazení a užívání části hodnoty majetku zaznamenané na učtu, které spočívá v zabránění uživateli provádět transakci; nebo (iii) zablokovat uživatelský účet - to znamená dočasně zabránit použití a použití všech majetkových hodnot registrovaných v účtu uživatele na účtu; dokud nebudou pochybnosti odstraněny ověřením uživatele nebo konečným vyřešením těchto pochybností ze strany stíhacích a soudních orgánů jmenovaných pro tento účel.

8. Pozastavení transakce nebo zablokování účtu se uskutečňuje na žádost nebo na základě rozhodnutí jakéhokoli orgánu Polské republiky (Evropská Unie nebo jakákoli jiná instituce založená na základě mezinárodní dohody, jíž je Polská republika smluvní stranou), z níž taková povinnost vzniká. Pozastavení transakce nebo zablokování uživatelského účtu se může také uskutečnit na základě odůvodněné žádosti banky nebo jiné finanční instituce.

9. Pokud je transakce provedena po pozastavení transakci nebo při zablokování uživatelského účtu, nebude směnný kurz mezi příslušnými virtuálními měnami platnými v okamžiku předložení příkazu Transakce a kteroukoli ze stran transakce nepodléhat žádným souvisejícím s Transakcí pohledávkami, zejména z hlediska ztrát zisků.

10. Poskytovatel služeb neprodleně informuje strany transakcí o odmítnutí provedení Transakce, o zastavení transakce nebo zablokování účtu.


§ 9 Zodpovědnost poskytovatele


1. Poskytovatel služeb není zodpovědný za žádné zpoždění, chyby nebo přerušení poskytování služeb, které jsou přímo nebo nepřímo způsobeny událostmi způsobenými vyšší mocí jako povodeň, požár, hurikán, zemětřesení nebo události podobné vyšší mocí, které poskytovatel služeb nemohl odolat nebo zabránit, jako je například válka nebo výjímečné okolností.

2. Poskytovatel služeb není zodpovědný za situace, které jsou důsledkem okolností, kterém poskytovatel nemohol zabránit. Patří k ním jako np. zpoždění, chyby nebo přerušení poskytování služeb způsobených rušením použitého internetového připojení uživatelem, které nejsou způsobeny rušením internetového připojení použivaného uživatele, poruchou zařízení, rušením telekomunikačních připojení, chyby softwaru nebo které jsou důsledkem cizího zavinění (co je zakázano) nebo všech jinných rušení a fungování zařízení nebo vypadků elektřiny.

3. Poskytovatel není zodpovědný za nedostatek zisku nebo ztrátu uživatele, která souvisí nebo je výsledkem nákupu nebo prodeje virtuálních měn prostřednictvím služeb.

4. Poskytovatel služeb není zdpovědný za spachání trestného činu uživatelem. V případě spachání trestného činu a použíti k tomu virtuální měny získané nebo prodávané prostřednictvím služby je poskytovatel služeb povinen zveřejnit údaje o uživateli a údaje o transakcích (na základě opodstatněné a konečné žádosti orgánů činných v trestním řízení a společných soudů)

5. Uživatel bere na vědomí a přijímá potenciální rizika související s činnostmi ostatních uživatelů, kteří používají nepravdivé údaje nebo falešnou identitu. Vzhledem k tomu, že ověřování uživatelů přes internet je omezené, poskytovatel služeb nemá možností a nepotvrzuje všechna data, která mu poskytne každý uživatel.

6. V případě kdy je třeba aktualizovat službu nebo okolností, které brání její činnosti
Poskytovatel služeb má právo pozastavit jejich provoz. V této situacji budou informace o pozastavení a plánované datum obnovení zveřejněny na webových stránkách s předstihem. Poskytovatel služeb vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil, že přerušení služby v takové situaci bude co nejkratší.


§ 10 Technické požadavky


1. Použití služby nevyžaduje instalaci dalšího softwaru.

2. K použití není nutno vlastnit:

a) spravné zařízení, které poskytuje přístup k Internetu

b) webový prohližeč, který je spojen s [HTML5 i CSS3 (Internet Explorer 10 (novější verze), Mozilla Firefox 21.0 (nebo novější verze), Google Chrome 34 (novější verze)

c) Java i Adobe Flash Player (pro některéch obsahů)

3. K  používání služeb doporučujeme povolit ve webovém prohlížeči soubory cookies. Podrobné informace o souborech cookie se nachazejí jejich v osobní udajech.

 4. Při používání služeb doporučujeme aktualizovat antivirový software a software "firewall".


§ 11 Smlouva; odstoupení od smlouvy, vypovědění smlouvy, odstranění učtu


1. Smlouvu o poskytování elektronických služeb uzavírá uživatel s poskytovatelem služeb po úplné registraci uživatelem a vytvoření učtu. Podle smlouvy uživatel získá přístup k uživatelskému účtu, na základě kterého může služby využívat.

2. Smlouva o poskytování elektronických služeb se uzavírá na dobu neurčitou, bez minimální doby trvání smlouvy.

3. Uživatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne jeho uzavření, a to podáním písemného prohlášení o odstoupení od smlouvy na adresu sídla vlastníka služeb uvedenou v § 1 odst. 2 nařízení. Aby bylo možné splnit tuto lhůtu, stačí předložit termín před uplynutím lhůty uvedené v předchozí větě. Používáte-li služby před uplynutím výše uvedené lhůty, nebudete mít nárok na odstoupení od smlouvy.

4. Poskytovatel služeb může smlouvu s uživatelem ukončit zasláním na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v registračním formuláři ukončení smlouvy s 14denní výpovědní lhůtou, avšak Smlouva bude ukončena nejdříve po dokončení všech transakcí objednaných uživatelem doručením prohlášení o ukončení smlouvy.

5. Pokud Uživatel poruší ustanovení těchto Pravidel, Zásad ochrany osobních údajů nebo zákon, Poskytovatel služeb je oprávněn smlouvu ukončit s okamžitým účinkem.

6. Po dobu platnosti Smlouvy je Uživatel oprávněn smlouvu vypovědět zasláním prohlášení o ukončení Smlouvy s 14-denním výpovědní lhůtou zaslanou na adresu sídla Poskytovatele služeb uvedenou v § 1 odst. 2 nařízení.

7.  Během výpovědní doby nemá Uživatel právo předkládat pokyny k provedení Transakce.

8. V případě ukončení Smlouvy v důsledku vypovězení kterékoliv ze Smluvních stran Poskytovatel služeb vymaže Účet a je povinen zaplatit Virtuálnímu Měnu bezúčelové (bez krytí) Virtuální měně zaznamenané na Účtu nejpozději do 14 dnů ode dne ukončení Smlouvy.§ 12 Osobní údaje a zásady ochrany osobních údajů


Podrobná pravidla týkající se ochrany soukromí a zásad zpracování osobních údajů uživatelů jsou stanovena v zásadách ochrany osobních údajů.

§ 13 Řízení o stížnosti

1. V důsledku nesprávného fungování webových stránek má uživatel právo podat stížnost. Uživatel může podat stížnost jedním z následujících způsobů:

a) e-mailem na adresu complaints@omnibus24.net

b) písemně na adresu uvedenou v § 1 odst. 2


2. Stížnost by měla obsahovat: jméno, příjmení a adresu pro korespondenci nebo e-mailovou adresu uživatele, podrobnou prezentaci vznesených námitek spolu s jejich odůvodněním a uvedením očekávání ohledně způsobu projednání stížnosti.

3. Reklamace se považují za neprodlené, avšak nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ji stěžovatel obdrží. V obzvláště komplikovaných případech, které znemožní zvážit stížnost a odpovědět do 30 dnů, poskytovatel služeb bude informovat uživatele o: (i) důvodu prodlení, (ii) okolnostech, které musí být určeny k posouzení případu, (iii) předpokládaný den projednání stížnosti a odpovědi, který nesmí překročit 60 dnů ode dne obdržení stížnosti. K plnění termínu stačí, aby poskytovatel služeb odpověděl na stížnost před uplynutím její platnosti.

4. Poskytovatel služeb bude informovat Uživatele o výsledku stížnostního řízení ve formě, ve které byla podána stížnost.


§ 14 Závěrečná ustanovení

1. Tyto předpisy se mohou změnit. Každá změna nařízení vstoupí v platnost sedm dní od doby, kdy jsou na internetových stránkách zveřejněny pozměněné předpisy s výhradou, že pro transakce zahájené před vstupem změn v platnost se použijí ustanovení nařízení v jejich současném znění. 

Uživatel o prvním změně (ode dne vstupu změn nařízení v platnost), který se přihlásí na webovou stránku, bude informován o těchto změnách ao možnosti jejich přijetí. Nedostatečné přijetí nového znění nařízení je totožné s ukončením Smlouvy o poskytování služeb prostřednictvím webových stránek s okamžitým účinkem

2. Poskytování služby podléhá polskému právu.

3.Řešení sporů mezi poskytovatelem služeb a uživatelem, který je spotřebitelem ve smyslu čl. 221 občanského zákoníku, podléhá společným soudům podle vlastností vyplývajících z ustanovení občanského soudního řádu.

4.Vyřešení případných sporů mezi poskytovatelem služeb a uživatelem, který není spotřebitelem ve smyslu čl. 221 občanského zákoníku, je předkládán společným soudům příslušným k sídlu poskytovatele služeb.


Informace o riziku


Kryptoměna, virtuální měny, digitální měny nejsou ve smyslu zákona"elektronickými penězi".

Jedná se o digitální reprezentaci smluvní hodnoty mezi uživateli, která není vydávána a garantována žádná centrální bankou na světě (např. polský zlotý je vydán Národní Bankou Polska). Virtuální měna se používá jako napodobenina peněz, pokud se dvě strany transakce vzájemně dohodnou.

Není to však měna (jako je zlotý). Správný termín má jinný název virtuální měna, ,,pseudo''-měna, kryptoměna a ve většině případů není známo, kdo je za virtuální měnou, protože pracuje podle počítačového programu, algoritmu.


Podle definice navržené Evropským orgánem pro bankovnictví jsou virtuálními "měnami" digitální reprezentace hodnoty, která není vydávána centrální bankou nebo veřejným orgánem, a nemusí být nutně spojena s měnou konkrétní země, avšak uznané fyzickými a právnickými osobami jako platební prostředky. uloženy nebo podléhají elektronickému obchodu.


Než investujete


Používání virtuálních měn zahrnuje mnoho druhů rizik, které by si uživatelé měli být vědomi dříve, než se rozhodnou investovat své úspory.


Riziko spojené s možností ztráty peněz v důsledku krádeže. Virtuální měny mohou být předmětem krádeže, np. v důsledku kybernetického útoku na účetní jednotku, která si vyměňuje virtuální měny nebo infrastrukturu uživatele. Za příklad lze uvést situaci, která se měla místo v Polsku v říjnu 2016. Jedna z největších stránek výměny virtuálních měn uzavřela své operace za nevysvětlených okolností. Reklamace nelze provést a uživatelé se v této situaci mohou vrátit.


Rizika spojená s neexistencí záruky. Fondy udržované v "virtuálních" měnách nejsou zaručeny bankovním záručním fondem, neboť nejsou bankovními vklady.


Riziko související s nedostatkem všeobecné přijatelnosti. Virtuální měny nejsou všeobecně přijímány v maloobchodních a servisních prodejnách, ani nejsou zákonným platidlem nebo měnou, což znamená, že od hospodářských subjektů není vyžadováno přijímání plateb ve "virtuálních" měnách, a to i tehdy, pokud je dříve přijali.


Riziko spojené s možností podvodu. Některé z nabízených forem investování ve virtuálních měnách mohou mít charakter finanční pyramidy, která - navíc kvůli specifickým typům rizik popsaným výše - může rychle vést ke ztrátě finančních zdrojů investora, pokud k takové situaci dojde v Polsku, což je jediná forma ochrana je trestním řízením, protože žádné polské instituce chránící investora nebo spotřebitele (Úřad pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů, polský orgán pro finanční dohled) nemají právní možnosti pomoci. Významnou obtížností při uplatňování tvrzení je to, že subjekty, které provádějí virtuální měny, působí v různých zemích, s různými stupni ochrany uživatele.


Riziko spojené s vysokou cenovou volatilitou. Zatím byly ceny virtuálních měn charakterizovány vysokou volatilitou. Jednotlivé transakce s "virtuálními měnami" mohou významně ovlivnit tvorbu cen.

REGISTRACE

Registrujte se a v spolu s námi vydělávejte peníze!

Klikněte a přihláste se k paletě investora. Kupujte, prodávejte a vydělávejte peníze s námi! už dnes!

Nemáte ještě účet? Potřebujete využít náš registrační formulář. Zační s námi vydělavat peníze už dnes!

ŠIFROVANÉ
PŘIPOJENÍ


Pomimo wszelkich działań przykładanych przez giełdę kryptowalut ProCoinMarket do bezpieczeństwa całej platformy, jesteśmy zmuszeni poinformować, że inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z wieloma rodzajami ryzyka, których użytkownicy powinni być świadomi, zanim zdecydują się zainwestować swoje oszczędności na giełdzie kryptowalut. Inwestując narażasz się na ryzyko związane z możliwością utraty wirtualnych środków (np. Bitcoin-ów), gdyż „Waluty" wirtualne" (kryptowaluty) mogą być przedmiotem kradzieży, np. w wyniku cyberataku na podmiot zarządzający giełdą kryptowalut lub na komputer użytkownika. Odzyskanie środków z giełdy kryptowalut przez użytkowników może być w takiej sytuacji niemożliwe. Środki utrzymywane w kryptowalutach nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gdyż nie są one depozytami bankowymi. Całą treść informacji o ryzyku znajdziesz tutaj